RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Work-4-All Sp. z o.o., ul. Brzozowa 16, 11-700 Mrągowo.

 

 1. Jak się z nami skontaktować?
  Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: info@work-4-all.com lub pod numerem tel. +48 570 580 483 .

W jakim celu przetwarzamy dane?
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku ze świadczeniem na Państwa rzecz pomocy znalezienia pracy w kraju i za granica. jak i doradztwo zawodowe. Państwa dane osobowe mogą być zatem przetwarzane w celu zawarcia oraz wykonania umowy o pośrednictwie pracy, wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. podatkowych lub rachunkowych, dotyczących dokonania rozliczeń za wykonane usługi. Państwa dane mogą być nadto przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Interesy, o których wyżej mowa, obejmują możliwości dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami powstałymi w związku z prowadzoną współpracą.

 

 1. Na jakiej podstawie przetwarzamy dane?
  Administrator przetwarza Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) RODO czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także przepisów ustaw szczegółowych, np. ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, ustawy z dnia 17 listopada 1974 r. Kodeks postępowania cywilnego, czy też ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Przetwarzanie określonych danych może wynikać z przepisów prawa lub przyjętych przez Administratora wymogów umownych. Podanie danych określonych przepisami prawa pozostaje obligatoryjne. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, jednak ich ewentualny brak może uniemożliwić nawiązanie współpracy oraz świadczenie na Państwa rzecz pośredniczenia pracy oraz doradztwa zawodowego.

 

 1. Jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych?
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo prawo do:
  – dostępu do danych,
  – sprostowania danych,
  – ograniczenia przetwarzania danych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, który byłby przez Państwa kwestionowany),
  – usunięcia danych, w wypadkach określonych w przepisach prawa,
  – przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach prawa.

W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

5. Cel Przetwarzania Danych

a.) Gromadzimy dane osobowe niezbędne do świadczenia naszych usług.

b.) Dane te będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji kandydatów, w sposób rzetelny, skuteczny i sprawny.

c.) Dane osobowe udostępniane są naszym zleceniodawcom- pracodawcom holenderskim oraz firmom transportowym, w przypadku osób zainteresowanych firmowym transportem.

d.) Na potrzeby rekrutacji pozyskujemy następujące dane:

imię i nazwisko

adres zameldowania oraz zamieszkania

adres mailowy

numer telefonu

dokument tożsamości

numer BSN

numer konta

prawo jazdy

informacje dotyczące dotychczasowego zatrudnienia- CV

inne kwalifikacje zawodowe

dane dotyczące dyspozycyjności

e.) Nie przetwarzamy szczególnych danych osobowych takich jak wyznanie, rasa, orientacja seksualna itp., chyba że za wyraźną zgodą osoby zainteresowanej.

f.) Dane osobowe nie są udostępniane stronom spoza Unii Europejskiej.

 

 1. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, dla potrzeb których są one przetwarzane, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończą się lub zakończyły się ewentualne postępowania, na potrzeby których dane te są lub były przetwarzane.

 

 1. Komu możemy udostępnić Państwa dane?
  Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Administratorem, np. świadczącym na jego rzecz usługi pocztowe, klientom wpółpracującymi, itp. Dane w określonym zakresie mogą nadto zostać udostępnione organom i instytucjom, które są uprawnione do przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. sądom oraz innym organom publicznym w związku ze świadczeniem przez Administratora na Państwa rzecz pomocy prawnej.

 

 1. Czy Państwa dane mogą zostać wykorzystane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji?

Państwa dane nie będą podlegały przetwarzaniu umożliwiającemu podejmowanie względem Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowaniu. Przez profilowanie rozumie się dowolną formę zautomatyzowanego (dokonywanego za pomocą urządzeń technicznych) przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych, w szczególności, do analizy lub prognozy zachowań, preferencji lub zainteresowań.

 

Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Hi / Cześć