Regulamin

Zawarcie Umowy, złożenie aplikacji i założenie Konta
 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Użytkownika z chwilą skorzystania Usług oferowanych przez Serwis Usługodawcy, które nie wymagają dokonywania rejestracji bądź logowania (w tym skorzystania z formularza aplikacyjnego bądź innych formularzy dostępnych w Serwisie).
 2. Użytkownik korzystając z Usług jednocześnie oświadcza, że:
  1. podane przez niego dane oraz adres elektroniczny są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  2. jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  3. akceptuje Regulamin, tzn. zapoznał się z jego treścią i zobowiązuje się go przestrzegać.
 3. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Usługobiorcę z chwilą prawidłowego utworzenia konta w serwisie Usługodawcy tj. prawidłowego wypełnienia Formularza kontaktowy i zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru.
 4. Usługobiorca wypełniając poprawnie Formularz kontaktowy oświadcza, że:
  1. podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  2. jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Usługobiorca akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej.
 6. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem Usługobiorcy, stanowi konieczną formę identyfikacji Usługobiorcy wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
 7. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
Warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik i Usługodawca są następujące:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować „ciasteczka”.
 2. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu.
 3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z korzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom i Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich wyeliminowania.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika i Usługobiorcę.
Prawa i obowiązki Usługodawcy, Użytkowników i Usługobiorców
 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu Usługodawcy,
  2. wysyłania na Adres elektroniczny Użytkowników i Usługobiorców komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,
  3. odmowy świadczenia Usług jeśli Użytkownik lub Usługobiorca poda błędny, fałszywy lub tymczasowy Adres elektroniczny,
  4. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkowników i Usługobiorców oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem, z tytułu których Użytkownikowi i Usługobiorcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
 4. Usługobiorca ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta w tym edytowania podanych przez siebie danych związanych ze świadczonymi Usługami w dowolnym momencie.
 5. Użytkownik i Usługobiorca korzystając z Usług zobowiązani są do powstrzymania się od:
  1. publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, niezgodnych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
  2. wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
  3. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób baz danych udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
  4. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić poprawne funkcjonowanie Serwisu dla innych Użytkowników i Usługobiorców,
  5. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
 1. zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców i Użytkowników zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat,
 2. usunięcia z Serwisu treści udostępnianych przez Usługobiorców za pośrednictwem Usług, jeśli treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
Open chat
Potrzebujesz pomocy?
Hi / Cześć